Liberte Expresiyon

Liberte Expresiyon

Lontan lepok esklavaz, to koze… to rebel, bann la ti pe koup to likou. Apre… tonn koumans zett to lekor depi lor montay so falez pou ki pa pran to liberte.
Kan ariv lepok tromatis lesklavaz bann la ti pe fer twa sign papye pou to pa koze ek rebel mai pou to kapav exprim to leker.
Azordi zour, zot pe zwe kart terorism sikologik pou anpes twa exprime libreman. Azordi zour, to koze to pey pri la parol… dan kaso!

TWA ! WI TWA ! TO MEM TWA ! To kone kisannla mo pe koze la TWA !

Kontinye fer mouton loulou… ek TWA lepep admirab kontinye fer loulou mouton… Personn so dal pa pou kwi !

An tou ka MWA mo pou gard loner mo ban anset kinn sakrifie boukou pou mo liberte ! Mo dinyite, MO Liberte de pense ek MO liberte parol, liberte mo bann action li zis pou mwa sa, OUI ZIS POU MWA!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s