MOTHERLAND, oh Motherland of mine….?

Avan eleksiyion, ‘ Morisiyien Morisiyienne, Mo bann kamarad, Mo bann ser frerr ‘.

Apres eleksiyion ‘ Morisiyien tro fay…kass ek powvwar pli importan! ‘

Depi enn sertenn tan, lepep pe montre bann signe de ‘ ras-le-bol ‘, ek politik hypokrite pa truv inportan ekoute lavwa lepep, apart agrandi laliss skandal. Se bann aksiyion anti sitwayien kinn deside ek einplemente par plizir parti politik hypokrite kot zordi lavenir dan beze!
Devlopman finn vine enn epidemi mortel pou sak governman kinn gagne pouvwar. Nou laplaz, nou montagne, nou bann zil…tou pou lobbi politik ek etranzer ek sekinn deperi, sa finn garde pou nou morisiyien ! Depi ki kapitalis so liziyie inn batt lor nou bann laplaz, zot finn met moter amars pou fer ravaz!
Gouvernman morisiyien ki kontan pran lexamp ekonomik ek developman etranzer, zordi nou pas loin ar linde kot avek enn diplome to pe fer sofer taxi maron! Alor sak fwa ki gouvernman vine ek enn bann proze, zot pretex ‘ Kreasiyion lanplwa ‘
Zordi to ena enn, dee ou meme trwa diplome, enn travay to pena akoz prinsip meritokrasi. Meritokrasi, kot malgre sakrifis to paren ek tomem, zis bann ti travay finn rezerve pou twa.
Pe ouvert lotel par dizenn mai eski ena travay pou tou  sa bann somer la ?
Bizin fini tou laplaz pou ki tou sa bann somer la gagne enn ti boute dipain?!
Eski tou sa bann zen la pou gagne enn travay ki valoriz zot diplome ?!
Kifer nou morisiyien nou pa gagne bann bel post travay dan lotel ?!
Kifer tou letan pe get backing, kouler politik pou gagne enn bousse manzer ?!
KIFER zis propriyeter lotel ki tap profi plein plein ek pas travayier ?! Morisiyien pa gagne permi pou ouver bel bel lotel dan Moris li ?!
Kisanla pou repon sa bann kestiyion la ?!Eski twa Morisiyien, to aksepter banla pran to laplaz, to lamer, to later, travay tous le zour get touris pe nazer ek so piti pe zwe lor disab alor ki to pena enn koin pou zouwir ek to fami?
Twa morisiyen, travay 24/7 pou nouri to fami pou enn lapey mizer.
Kapitalis ek etranze, tap plein ek renpli poss depi to derniyier laswer.
Developman wi, mai pa fer mwa vine esclav travay.
Twa kinn gagne to boute, zordi tonn korek, mai dime to zenfan ki pou ramass sa beze la!
————————————————————————–

Developman, Moderniter, ALA KI KALITER!

  Apres dee semaine ki nou pe mobilize, lepep pe konteste, zordi 21.09.2016 enn reprezentan ‘ Ministry of land and housing ‘ vine dir ki gouvernman pe privatiz zis laplaz apartir lotel Santi Ananda pou ale Pomponette. En retour gouvernman pe donne lepep enn tiboute laplaz piblik, environ 1.7 KM ( ki deza piblik) ek pou done nou travay ( twa travay senti labriz lamer 24/7 ek kapitalis amiz nou laplaz ).Aster kan nou get koter Beach Authority, banla pe dir ki nou lepep nou ena zis 391M.

 

14393159_102103837414980512_1306695619_o (1).jpg
Donne twa enn boute ledwa, li li pran longer so lebra.

Depi dee semaine ki nou pe mobilize ek lepep pe fer so lavwa tander, banla pe kumse zwe abriti ! Ti mama lor zournal zot dir deproklamasiyion laplaz St Felix apres zot dir non zot pou pran zis apartir Pointe aux Roches (Shanti Maurice) pou ale laplaz Pomponette, ti mama pe dir pe donne 1.7 km laplaz piblik, ti mama Beach Authority lor so website dir zis 391M pou lepep.
Ey oula, lalang pe fer rozet, lespri pe rand gaz?

14429441_10210384805487099_1342777015_n

14409493_10157391321170363_2195292074198060437_o
Zize par zot meme kisanla pe koz menti, lepep swa banla ?!

Morisiyien napa rant dan zot zwe, zordi banla donne twa enn boute ek pe pran par arpen, dime nanier pa pou rester pou to zenfan ! To zenfan ki pou ramass sa beze la dime!

Pe done twa laplaz kinn fini deperi ek pou etranzer zot pe vand poskart zoli laplaz. Depi viriss ‘ pran enn tiboute laplaz ‘ , mazorite nou bann laplaz piblik kinn rester gagne model lenfer. Kot pa ti ena disab finn gagne disab taminer ek kot ti ena disab finn gagne plak koraye ! Pou sa kaliter developman la ki nou morisiyien nou pe vand nou lamer, laplaz ek later ?!
14330870_10210369677908919_1974833990_n-1
Ala to laplaz piblik… enn laplaz kinn mor !
14384237_110210369681108999_1426141207_n
Kot koltar pe sede, kot pie pe mor ek kot lagon in mor, sa kinn reserver pou to Morisiyien ! To rest trankil meme ?!

14383999_102110369677228902_284636532_n

                             Moris, Mo later…                              Kote mo drwa?

 

 

 

Advertisements